Chào mừng bạn đến với trang web Kihei Dynasty. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Sử dụng Trang web

Bạn cam kết sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép hợp pháp. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phát tán, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết đến Trang web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web đó. Việc bạn truy cập các trang web liên kết là hoàn toàn tự nguyện và chịu sự rủi ro của riêng bạn.

Giới hạn Trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc hậu quả.

Thay đổi Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Chính sách Bảo mật

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.